background

Odszedł od Nas kol. Tomasz Szeszycki

Tomasz Szeszycki laureat srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego

szeszycki2.jpg


Od 1983 r. Nadleśniczym Nadleśnictwa Rokita jest Tomasz Szeszycki. W tym okresie wizerunek Gminy Golczewo i Przybiernów zyskał na znaczeniu jako ekologiczny rejon. Tomasz Szeszycki był inicjatorem utworzenia 6 rezerwatów przyrody, 4 użytków ekologicznych, 7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i 11 pomników przyrody. Jest współautorem tworzenia ścieżek przyrodniczo-leśnych i dydaktycznych, tras spacerowych i szlaków rowerowych  na terenie gminy Golczewo i Przybiernów. Od wielu lat blisko współpracuje z samorządami w zakresie promocji turystycznej miejscowych gmin.
Dzięki inicjatywie pana Nadleśniczego za pozyskane środki finansowe – PHARE, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zbudowano na terenie Nadleśnictwa Rokita nowe utwardzone drogi leśne, dostrzegalnię przeciwpożarową, stację meteorologiczną, wykonano infrastrukturę umożliwiającą śledzenie obiektów przy użyciu satelitarnego systemu nawigacji GPS , zakupiono samochód patrolowo-gaśniczy oraz za środki uzyskane przez Centrum Koordynacja Projektów Środowiskowych zrealizowano przebudowę siedlisk leśnych i nieleśnych (zakrzewionych torfowisk) na obszarach NATURA 2000.
Tomasz Szeszycki od 2000 r. jest przewodnikiem turystycznym PTTK, współdziała ze szkołami w zakresie edukacji leśnej, samorządami lokalnymi, Federacją Zielonych GAJA, PTTK, kołami łowieckimi, stowarzyszeniami i miejscową ludnością. Uczestniczy w uroczystościach państwowych, wojskowych i lokalnych. Jako przewodnik turystyczny jest inicjatorem wielokrotnych zlotów turystycznych i wycieczki różnych grup społecznych z Polski i za granicy organizowanych na terenie gminy Golczewo i Przybiernów. Uczestnicy tych wycieczek są zapoznawani z historią i walorami przyrodniczymi gmin. Wielu z nich jako przewodnicy przywożą do tych gmin kolejne grupy turystów. W ten sposób wpływa to na rozwój szeroko pojętej promocji województwa zachodniopomorskiego.
W latach 2004-2005 wspólnie z burmistrzem Golczewa był koordynatorem podczas rozminowywania terenów leśnych z niewybuchów z czasów II wojny światowej na terenie gminy Golczewo przez saperów z jednostek wojskowych.
Od kilkunastu lat realizuje program restytucji cisa, chroniący odnowienia naturalne i produkujący sadzonki cisa na szkółce leśnej w Rokicie na potrzeby nadleśnictw z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, a ostatnio również z innych Regionalnych Dyrekcji.
Tomasz Szeszycki ma bogaty dorobek publikacyjny. Jest autorem trzech opracowań o charakterze monograficznym, dotyczącym cisa pospolitego, jarzębu brekinii, czereśni ptasiej i dwóch pozycji o tematyce Powstania Wielkopolskiego „Zapomniani Zwycięzcy” oraz „Dowódca mojego dziadka” oraz przewodników turystycznych, gawęd leśnych i publikacji historycznej „Dzieje Golczewa”.
W 2015 roku został powołany na dziekana Korpusu Nadleśniczych. Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Golczewo w 2010 r. oraz tytuł Leśnika Roku w 2015.
Jego wytrwałość, sumienność i zdyscyplinowanie może być wzorem do naśladowania w skutecznym działaniu na rzecz ochrony przyrody.
Nadleśniczy Tomasz Szeszycki od kilku lat współfinansuje działalność stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gmin Golczewo i Przybiernów w tym m. in. kluby sportowe, stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Pomaga również w organizacji plenerów malarskich, wydarzeń charytatywnych, festynów, konkursów ekologicznych, kiermaszu krzewów i drzewek ozdobnych.

za stroną www.goleczewo.pl